Không Phóng Dật

Không phóng dật

Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến đỉnh lễ, bạch Thế Tôn: Bạch…