Những Hiểu Lầm Về Đạo Phật

Những Hiểu Lầm Về Đạo Phật

(Pháp thoại giảng tại Hội Phật học Đuốc Tuệ -Trung tâm Sangha Center – Nam California). Phần I (Ngày 19-4-2015) Hôm nay tôi đến đây do bài viết “Những hiểu lầm…

Thân Trung ấm Là Gì?

Thân trung ấm là gì?

Trung ấm cũng gọi là trung uẩn, hay trung hữu. Sách Phật gọi ấm hay uẩn là chỉ sắc, thọ, tưởng, hành, thức (5 uẩn). Năm uẩn hay năm ấm…