Đạo Phật cho mọi người

Không chỉ là một tôn giáo, đạo Phật là con đường giúp bạn tìm thấy sự bình an

trí tuệ và niềm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại

Kinh Thiện Sanh

Kinh Thiện Sanh

Tôi nghe như vầy, một thời đức Phật cùng 1250 đại Tỳ-kheo ngự tại núi Kỳ Xà Quật, xứ La Duyệt Kỳ. Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào…

Xuất Gia Có Công đức Như Thế Nào?

Xuất gia có công đức như thế nào?

Ai cũng biết xuất gia tu hành đúng Chánh pháp thì gieo trồng được nhiều công đức, phước báo. Nhưng thực tiễn thì không phải ai cũng được xuất gia,…